Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

e-Katalog

Značky

Obchodní podmínky obchodní společnosti VIBARD spol. s r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751  zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou VIBARD spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33095, IČ:25554603, DIČ: CZ25554603 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu emailem na email adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

1.3. Kupní smlouvou  se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.4. V případě, že předmětem plnění je pouze potisk zboží dodaného kupujícím, dojde k uzavření smlouvy, až po schválení vzorku prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je potisk zboží dodaného kupujícím v období zvýšené vytíženosti výrobních kapacit.

1.5. Užití ustanovení §§ 1765,  1766,  1793,  1798,  1799,  1800  zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.

1.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

 

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.

3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR, pokud je smluvní cena dodávaného zboží a služeb nad 3 000 Kč (bez DPH).

3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši 1 % z ceny zboží (minimálně však 30 Kč) účtovány ve faktuře zvlášť. V případě zasílání zboží na víc míst bude doprava kalkulována individuálně.

3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

3.6. K ceně zboží se připočítává přirážka 150 Kč, není-li splněn min. finanční limit zakázky (dle bodu 9.1.).

3.7. Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, tyto slevy: a) množstevní slevu z ceny zboží bez DPH v závislosti na celkové výši odebraného zboží, b) 2 % z ceny zboží a potisku při platbě předem nebo v hotovosti při převzetí zboží (var. B, D, E dle bodu 6.2), c) 1 % z ceny zboží bez potisku při objednávce online (eshop.reda.cz). Slevy se sčítají.

3.8. Cena potisku zboží dodaného kupujícím bude mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuta zvlášť mimo ceník katalogu. Cena potisku zboží uvedená v katalogu v případě potisku zboží dodaného kupujícím je nezávazná a je pouze orientační.

 

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Dodací lhůta je:
a) Pro zakázky bez potisku: do druhého až pátého pracovního dne, po splnění všech níže uvedených podmínek:
aa) prodávající přijme objednávku do 10. hodiny
ab) zboží se nachází na skladě prodávajícího
ac) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího.
b) Pro zakázky s potiskem: od čtyř do deseti pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
ba) zboží se nachází na skladě prodávajícího
bb) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
bc) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím
Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W), vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G), flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti pracovních dnů při splnění podmínek vedených pod písmeny ba) až bc).
Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.
c) Pro zakázky bez potisku objednávané prostřednictvím internetového e-shopu prodávajícího na internetové adrese www.reklada.cz od dvou do pěti pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
ca) prodávající přijme elektronickou objednávku do 11. hodiny
cb) zboží se nachází na skladě prodávajícího.
d) Pro zakázky s potiskem objednávané prostřednictvím internetového e-shopu prodávajícího na internetové adrese www.reklada.cz od čtyř do deseti pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
da) prodávající přijme elektronickou objednávku do 11. hodiny
db) zboží se nachází na skladě prodávajícího.
dc) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
dd) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím
Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W), vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G), flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny da) až dd).
Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.
e) Termín dodání je včetně přepravy, která trvá standardně 24 hodin. Termín dodání se prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.,
f) Skutečný termín dodání (v rámci intervalu uvedeného odstavci 4.1.) je uveden v uzavřené kupní smlouvě. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu je skutečný termín dodání uveden v zaslaném přijetí objednávky prodávajícím podle odstavce 1.2.

4.2. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.

4.3. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek uvedených v 4.1. aa) až ac), ba) až bc), ca) až cb) a da) až dd).

4.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk ze strany kupujícího.

4.5. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku, zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému odsouhlasení do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.

4.6. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena potisku takto:
a) o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů.
b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních dnů.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:
1. osobní převzetí v Brně,
2. autodoprava s dobírkou (Česká pošta, DPD, ...),
3. autodoprava bez dobírky (Česká pošta, DPD, ...),

5.2. Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1. takto:
a) přímo autodopravci.
b) prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře.

5.3. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.4. Bude-li kupující, který zaplatil zálohu (dle bodu 6.2. položky D) v prodlení delším 10 kalendářních dnů s převzetím zboží bez potisku, vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude účtováno skladné (dle bodu 9.11.), a že má v úmyslu zboží prodat. Toto zboží může skladovat prodávající maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí maximální lhůty 6 týdnů, je prodávající oprávněn prodat zboží za hodnotu minimálně ve výši 20 % kupní ceny. Z výtěžku prodeje je prodávající oprávněn si ponechat částku odpovídající nákladům spojených s prodejem zboží, poplatkem za uskladnění, poplatkem za balné a manipulaci a případně použité dopravné
ve výši 140,– Kč denně. Zbytek získaný z prodeje bude vyplacen kupujícímu.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady kupní ceny: A. na základě faktury po dodání zboží, B. v hotovosti při předání zboží, C. platební kartou při předání zboží, D. 100 % záloha vč. DPH předem, E. dobírka (autodoprava, pošta), F. záloha + na základě faktury po dodání zboží, G. záloha + v hotovosti nebo platební kartou při převzetí.

6.3. Nepřekročí-li kupní cena objednaného zboží bez DPH částku 3 000 Kč je možné zvolit pouze varianty B, C, D nebo E, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

6.4. Při variantě D pak kupní smlouva v elektronickém provedení s výčtem všech cen a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.

6.5. Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, zaniká nárok kupujícího na slevu (dle bodu 3.7. písm. b) PODMÍNEK), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.6. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci) dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.

6.7. Splatnost kupní ceny je do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však do 21 dnů od dodání zboží, přičemž kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

6.8. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

6.9. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.10.  Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.11.  Prodávající posílá faktury výhradně elektronicky na předem stanovenou e-mailovou adresu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že kupující neupozorní prodávajícího na změnu e-mailové adresy, neodpovídá prodávající za odeslání faktury na neaktuální e-mailovou adresu.

 

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta A a F bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (poštou, faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

 

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je  1,- Kč, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku do elektronické podoby – křivek (viz Přirážky k cenám potisku). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 dpi, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu. Viz Podklady k potisku zboží.

9.3. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099  až § 2112  občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

9.4. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.

9.5. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto: Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující: a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, b) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku, c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku, d) odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění. Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující: a) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku, b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

9.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení. Při převzetí zboží od kurýrní služby (nezávislý dopravce) je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu kurýrní služby (nezávislý dopravce).

9.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.8. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.

9.9. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.10.  Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.

9.11.  Při prodlení kupujícího s převzetím  zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50 Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

9.12.  Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.13.  Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.

9.14.  Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

9.15.  Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.

9.16.  Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

9.17.  Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0–15 % proti původnímu zadání.

9.18.  U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude předmět běžně používán. Délka vytvrzení je rozdílná u různých předmětů a typů barev a je vždy uvedena na příbalovém letáku přímo u zboží.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.  V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

10.2.  Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

10.3.  Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

10.4.  Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

10.5.  Kupující, pokud je fyzická osoba podnikatel, uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.                                             

10.6. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.     

10.7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.                                                                                                                                                                              

10.8.  Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.     

 

 

xxxxxxxxx